Licence

Kde žádat o udělení licence
Lékaři žádají o udělení licencí prostřednictvím okresních (obvodních) sdružení, kde jsou registrováni. Žádost doplněnou předepsanými doklady postoupí kancelář okresního (obvodního) sdružení centrální kanceláři komory v Olomouci k vyřízení.
Žádosti o licence doručené Kanceláři ČLK v Olomouci jsou předávány k vyřízení členům licenční komise.

Licence jsou v současnosti udělovány pro obory uvedené ve vyhlášce MZ ČR č. 185/2009 Sb., v platném znění a podmínky jejich udělení upravuje stavovský předpis ČLK č. 11 - Licenční řád.
Žádosti jsou projednávány dle Stavovského předpisu ČLK č. 11 - Licenční řád ve třech režimech:
  • řádné žádosti
  • výjimky z licenčního řádu.
Způsob projednání žádostí
Žádosti podané v řádném režimu, kdy lékař splňuje všechny podmínky k udělení licence, licenční komise zpracovává průběžně. Žádosti o udělení výjimky z podmínek uvedených v licenčním řádu představenstvo České lékařské komory na svém nejbližším zasedání. O udělení výjimky žádají lékaři v případě, že nesplňují některou z podmínek licenčního řádu (SP č. 11).
Informování žadatele o vyřízení licence
V případě udělení licence obdrží žadatel prostřednictvím okresního (obvodního) sdružení ČLK, kde žádost podal, licenci podepsanou prezidentem ČLK; v případě neudělení licence je mu zasláno doporučeně písemné rozhodnutí s uvedením důvodu zamítnutí licence.
Typy udělovaných licencí
V současnosti uděluje Česká lékařská komora 2 typy licencí:
  • licenci k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb
  • licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře

Licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru má neomezenou platnost. O udělení této licence žádají lékaři v případě, že chtějí provozovat zdravotnické zařízení (poskytovatel zdravotních služeb), vykonávat funkci lektora (lektor dohlíží na odbornou stránku výkonu lékařské profese školence - lékaře, který nesplňuje kvalifikační požadavky stanovené Licenčním řádem ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, průběžně prověřuje jeho teoretické znalosti a osvojení praktických dovedností) a v případě výkonu funkce odborného zástupce zdravotnického zařízení (poskytovatele zdravotních služeb). Licence k výkonu funkce odborného zástupce není vázána na obor.

Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře je udělována na dobu 10 let. Tato licence opravňuje také k výkonu funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb. Pro výkon těchto funkcí má neomezenou platnost.
Náležitosti žádosti o vydání licence
I. licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru:
a) vyplněný formulář žádosti o vydání licence (formulář žádosti zde)
    - přední stranu formuláře vyplňuje žadatel
    - zadní stranu vyplní okresní /obvodní sdružení, kde je žadatel registrovaný
    - formulář je třeba vytisknout oboustranně - musí být na jednom listu
b) doklady o dosaženém odborném vzdělání
    - fotokopie atestačních diplomů,
    - fotokopie diplomů o specializacích, specializovaných způsobilostí, zvláštních specializovaných(odborných) způsobilostí
c) potvrzení o délce praxe
    - písemné potvrzení zaměstnavatele, oprávnění k poskytování zdravotních služeb
    - popř. čestné prohlášení žadatele
 
II. licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor:
a) vyplněný formulář žádosti o vydání licence (formulář žádosti zde)
    - přední stranu formuláře vyplňuje žadatel
    - zadní stranu vyplní okresní /obvodní sdružení, kde je žadatel registrovaný
    - formulář je třeba vytisknout oboustranně - musí být na jednom listu
b) doklady o dosaženém odborném vzdělání
    - fotokopie rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti, zvláštní specializované(odborné) způsobilosti
    - doporučujeme přiložit i fotokopie atestačních diplomů a fotokopie diplomů o specializacích
c) potvrzení o délce praxe
    - písemné potvrzení zaměstnavatele, oprávnění k poskytování zdravotních služeb
    - popř. čestné prohlášení žadatele
d) diplom celoživotního vzdělávání lékařů vydaný dle stavovského předpisu ČLK č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
e) úspěšné vykonání zkoušky před oborovou komisí Vědecké rady komory v případech, kdy žadatel specializovanou způsobilost získal dle ustanovení § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb. nebo v případech, kdy lékař, kterému byla uznána specializovaná způsobilost dle části sedmé zákona č. 95/2004 Sb., dosud nesložil zkoušku, jež svým rozsahem odpovídá atestační zkoušce dle zákon č. 95/2004 Sb.
Pokud lékař žádá o udělení této licence na základě specializované způsobilosti dle § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb., bude kanceláří ČLK v Olomouci osloven s dotazem, zda hodlá přezkoušení absolvovat či nikoli. Dle vyjádření žadatele bude dále žádost projednána.
Oprávnění k výkonu funkce lektora
Informace o rozhodnutí představenstva ČLK ze dne 19. 1. 2007 ohledně oprávnění k výkonu funkce lektor v lékařské praxi

Na základě změny § 7 odst. 1 Stavovského předpisu ČLK č. 11 - Licenčního řádu, která byla přijata XX. sjezdem delegátů ČLK a nabyla účinnosti dne 13.12. 2006, došlo ke sjednocení podmínek vydání licence k výkonu soukromé lékařské praxe a k výkonu funkce lektor v lékařské praxi. Z tohoto důvodu představenstvo ČLK na svém jednání dne 19. 1. 2007 rozhodlo, že všechny licence k výkonu soukromé lékařské praxe opravňují jejich držitele bez dalšího i k výkonu funkce lektor v lékařské praxi, a to bez ohledu na datum vydání těchto licencí.
Nastavení Cookies