Členské příspěvky

Členské příspěvky na činnost České lékařské komory
Výši příspěvků na činnost (dále jen příspěvky), způsob jejich vybírání a nakládání s nimi upravuje Stavovský předpis ČLK č. 7 - Příspěvky na činnost České lékařské komory, který vychází z ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb., v platném znění.

Stanovenou výši registračního poplatku a příspěvků a jejich rozdělování, uvedené v tomto předpisu, je oprávněn schvalovat a měnit pouze sjezd delegátů komory.

Druhy příspěvků:
1) členský příspěvek

Příspěvek je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku. Nově přijatý člen je povinen zaplatit příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši bez ohledu na to, ve kterém období byl zapsán do seznamu členů komory. Příspěvek je roční a člen komory ho hradí okresnímu sdružení České lékařské komory, v seznamu jehož členů je zapsán. Příspěvky je možné hradit hotově v kanceláři okresního sdružení nebo bezhotovostně poukázat na účet příslušného okresního sdružení s uvedením variabilního symbolu - evidenčního čísla člena ČLK. Čísla účtů okresních sdružení naleznete zde.

Na rok 2020 schválil XXXIV. sjezd delegátů ČLK, konaný 23.11. - 24.11. 2019, členské příspěvky v níže uvedené výši.
Vzhledem ke skutečnostem, které znemožnily konání sjezdu delegátů komory v pozdimních měsících 2021, zůstává výše členského příspěvku pro jednotlivé kategorie pro rok 2022 ve stejné výši jako v předchozím roce.
 
SKUPINA KATEGORIE LÉKAŘŮ ČÁSTKA
skupina 1 soukromý lékař 3 500,-
skupina 1 lékař ve vedoucí funkci 3 500,-
skupina 2 lékař zaměstnanec 2 500,-
skupina 2 ostatní lékař 2 500,-
skupina 3a absolvent neplatící 0,-
skupina 3b absolvent platící 1000,-
skupina 4 nepracující důchodce 500,-
skupina 5 nedohledatelný lékař 0,-
skupina 6 mateřská dovolená 0,-
skupina 7 pozdní vstup do ČLK 10 000,-
Definice vybraných skupin lékařů:

skupina 1 – lékař ve vedoucí funkci
Lékařem ve vedoucí funkci se rozumí lékař – zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb, vykonávající funkci
a) statutárního zástupce poskytovatele zdravotních služeb,
b) zástupce (náměstka) statutárního zástupce poskytovatele zdravotních služeb,
c) přednosty kliniky, primáře či vedoucího lékaře samostatného oddělení či kliniky poskytovatele zdravotních služeb,
d) společníka, jednatele nebo člena statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb, který je právnickou osobou.

skupina 3a – absolvent neplatící
Absolventem neplatícím se rozumí lékař přijatý za člena komory v kalendářním roce, kdy ukončil lékařskou fakultu a v kalendářním roce následujícím po roce tohoto ukončení.

skupina 3b – absolvent platící
Absolventem platícím je lékař v roce, v němž mu poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení členského příspěvku dle definice kategorie 3a – absolvent neplatící.
 
2) registrační poplatek
Registrační poplatek je povinen zaplatit každý člen komory nejpozději do dvou měsíců od data zapsání do seznamu členů komory. Výše registračního poplatku při první registraci činí 100,- Kč. Při změně registrace do jiného okresního sdružení je člen povinen zaplatit poplatek ve výši 50 Kč.
Nastavení Cookies