Poskytování zdravotních služeb

Poskytování zdravotních služeb
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění
Zákon o zdravotních službách upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování ve všech typech zdravotnických zařízení a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb (právně vymezuje mimo jiné oblast informování pacientů a třetích osob, nahlížení do zdravotnické dokumentace, tzv. pozitivních a negativních reverzů, povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta).
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
Zákon o specifických zdravotních službách upravuje zvláštní druhy zdravotních služeb jako jsou například sterilizace, asistovaná reprodukce, kastrace, odběry lidské krve, genetická vyšetření, ověřování dosud v klinické praxi na živém člověku nezavedených metod, posudkovou péči, pracovněprávní lékařství nebo povinné léčení.
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění
Zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví; soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc; úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění
Zákon upravuje zejména podmínky pro používání zdravotnických prostředků; klinické hodnocení zdravotnických prostředků, předepisování, výdej, nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků; instalaci, instruktáž, používání, údržbu, servis a evidenci zdravotnických prostředků; výkon státní správy a dalších činností v oblasti zdravotnických prostředků.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění
Zákon o léčivech upravuje zejména výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování lečiv; registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých přípravků, prodej vyhrazených léčivých připravků a poskytování informací.
Zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, v platném znění
Transplantační zákon stanoví podmínky darování, odběrů a transplantací tkání a orgánů lidského původu prováděných výhradně za účelem poskytování léčebné péče.
Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, v platném znění
Zákon upravuje umělé přerušení těhotenství a stanoví podmínky pro jeho provádění.

 

Nastavení Cookies