Základní informace

Vzdělávání

 

Kapitoly
Formy celoživotního vzdělávání lékařů
a) vzdělávací akce pořádané ČLK; není-li stanoveno či nevyplývá-li z povahy věci jinak, rozumí se ČLK i okresní (obvodní) sdružení ČLK (dále též „OS ČLK“), vzdělávací akce pořádané dalšími subjekty sdruženými v asociaci,
b) vzdělávací akce pořádané subjekty provádějícími celoživotní vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb. vyjma subjektů uvedených pod písmeny a) a b),
c) klinické stáže a klinické dny,
d) publikační a přednášková činnost,
e) studium odborné literatury s autodidaktickými testy,
f) elektronické formy vzdělávání
g) vzdělávací akce musí být pořádány na území ČR
Systém přidělování kreditů
Počty kreditů za vzdělávací akce se stanoví takto:
a) jedna vzdělávací hodina (45 min) = 1 kredit (maximální počet kreditů za 1 den = 6)
b) vzdělávací texty dle § 4 odst. 1 písm. f)  a § 11 SP 16 =  2 kredity
c) elektronické vzdělávání dle § 4 odst. 1 písm. g) a § 12  SP 16 =  2 – 4 kredity
d) den individuální stáže 4 kredity dle § 8 odst. 1
e) 1 klinický den 4 kredity dle § 9
f) za publikační a přednáškovou činnost v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů se kredity udělují dle § 5 Přílohy č. 1 Stavovského předpisu č. 16.
Kde hledat evidenční číslo akce a počet přidělených kreditů
Žádost o udělení Diplomu celoživotního vzdělávání
Diplom náleží lékaři, pokud za období posledních pěti let získal minimálně 150 kreditů. Žádost musí být podána u okresního sdružení, kde je lékař evidován.
Potvrzení nebo písemný doklad o počtu získaných kreditů musí obsahovat:
a) titul, jméno, příjmení účastníka,
b) název a rozsah akce,
c) počet přidělených kreditů,
d) název pořadatele, titul, jméno a příjmení odborných garantů programu; odborným garantem se pro účely tohoto stavovského předpisu rozumí lékař, který je držitelem licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo splňuje podmínky k jejímu vydání,
e) evidenční číslo z Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů (§ 6 odst.1 a 5 SP 16),
f) logo pořádajícího člena asociace
g) zřetelně vytištěnou informaci: “Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.“
Pozvánka na vzdělávací akci dle § 6 odst. 3 SP 16 musí obsahovat:
a) zřetelně vytištěná informace: “Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.”;
b) přesné označení pořadatele vzdělávací akce; 
c) plné jméno, tituly a pracoviště odborného garanta;
d) místo a čas konání vzdělávací akce;
e) přesný program vzdělávací akce (tj. zejména rozpis a délka přednášek včetně jmen přednášejících);
f) výši účastnického poplatku;
g) způsob přihlašování na vzdělávací akci;
h) přesné označení subjektu, který byl k organizaci vzdělávací akce využit jako spolupracující osoba dle ustanovení § 4 odst. 2 SP 16;
i) přesné označení komerčního subjektu, pokud se tento bude prezentovat nebo přednáškově podílet na vzdělávací akci;
j) výši ohodnocení vzdělávací akce kredity.
Členové asociace pro celoživotní vzdělávání
  • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  • Univerzita Karlova – lékařské fakulty
  • IPVZ
  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Uznávání dokladů o celoživotním vzdělávání lékařů vydaných ve státech Evropské Unie
Každý lékař, který vykonává řádně své povolaní v rámci zemí Evropské unie, kde se i vzdělává v rámci oficiálního systému celoživotního vzdělávání lékařů, má nárok na to, aby po návratu do jeho domovské země byla řádně získaná osvědčení z tohoto vzdělávání uznaná. To ovšem za předpokladu, že z hlediska formy i obsahu vzdělávání odpovídají odbornosti žádajícího lékaře. Zjednodušeně lze říci, že certifikáty a diplomy celoživotního vzdělávání vydané v zemích EU jsou rovnocenné. To vychází z principu volného pohybu osob v rámci EU a jejich svobodného usazování na území členských státu EU.

Certifikáty vydané lékařskými komorami členských států Evropské unie mohou tedy být podkladem pro vydání Diplomu celoživotního vzdělávání vydávaného Českou lékařskou komorou a to za podmínky, že z hlediska rozsahu vzdělávání budou odpovídat stavovskému předpisu č. 16.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na oddělení vzdělávání ČLK.
Dokumenty a formuláře

 

 

 

 

 

Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies